وبلاگicon

خنجین خبر

بخش خنجین، شهر خنجین،خنجین، فراهان

بخشنامه فوق العاده بدی آب و هوا سال 1391
نویسنده : مدیر - ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧
 
بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 دررابطه با فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

در اجرای مصوبه شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲ه مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران میزان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به شرح جداول زیر می باشد:

۱-کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ همورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت ، بر مبنای حقوق ثابت (جموع حق شغل و حق شاغل ) و بر اساس جدول زیر بهره مند می گردند.


جدول مناطق کمترتوسعه یافته

ریف

ضریب محرومیت

سطح مشاغل

ضریب ۵

ضریب ۶

ضریب ۷

ضریب۸

ضریب ۹

۱

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وبالاتر

۹٪

۱۲٪

۱۵٪

۱۸٪

۲۵٪

۲

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

۶٪

۹٪

۱۱٪

۱۵٪

۲۰٪

 

تبصره - چنانچه هر یک از روستا های واقع در دهستان های موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند ، ضریب مربوط ، سالانه یک واحد کاهش می یابد تا به ترتیب ودر نهایت حذف گردد.

۲- کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ه مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه بندب آب و هوای محل خدمت ، بر مبنای حقوق ثابت ( مجموع حق شغل و حق شاغل ) و بر اساس جدول زیر بهره مند می گردند.

جدول بدی آب و هوا

ردیف

ضریب محرومیت

سطح مشاغل

درجه۱

درجه۲

درجه۳

درجه ۴

۱

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وبالاتر

۱۰٪

۱۲٪

۱۶٪

۲۵٪

۲

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

۸٪

۱۰٪

۱۴٪

۲۰٪

تبصره ۱- در هرحال مجموع در صدهای جداول فوق بابت تعیین وبرقراری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا ازسقف (۲۵٪) امتیاز حقوق ثابت ( مجموع حق شغل وحق شاغل ) برای هرکارمند تجاوز نخواهد گردید.

تبصره ۲- فوق العاده های مذکورصرفاًبه کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادرهدر مناطق مندرج در فهرست مربوط اشتغال داشته باشند ، تعلق می گیرد.

لطف اله فروزنده- معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور