کل جمعیت واجد شرایط رأی در استان مرکزی 907987 نفر و تعداد کل آرای مأخوذه 586035 بوده است .

نتایج اخذ رأی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب: